Tổ chức

Bộ máy lãnh đạo Phòng Giáo dục

Thông tin bộ máy lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Trưởng phòng: Ông: Ngô Ngọc Toàn.

+ Chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và Sở GD&ĐT về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và toàn bộ hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

+ Trưởng phòng phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác Tổ chức – Tuyển sinh; Đào tạo bồi dưỡng; Tài chính – Ngân sách; Kế hoạch – Tổng hợp; Kiểm tra và tiếp công dân; Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ; tham gia Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng kỷ luật của huyện (khi xét kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành GD&ĐT huyện); là Chủ tài khoản; phụ trách chuyên môn Giáo dục Tiểu học; công tác PCGDTH, XMC; xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; Đổi mới chương trình, SGK; phụ trách công tác tài chính đối với các đơn vị trường học sau: Mầm non Hoa My; Tiểu học 8/4; THCS 8/4; TH&THCS Tây tiến và các đơn vị trường học thuộc các xã Chiềng Khừa; Chiềng Sơn; Chiềng Hắc, Đông Sang (12 trường).

+ Thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế làm việc số 16/QĐ-PGD&ĐT ngày 17/01/2020 của Phòng GD&ĐT.

2. Phó Trưởng phòng

2.1. Ông Phạm Minh Tâm 

+ Là người tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng GD&ĐT; là chủ tài khoản ủy quyền.

+ Được phân công trực tiếp phụ trách các công tác sau: Giáo dục mầm non; xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu học, xóa mù chữ; Bồi dưỡng giáo viên mầm non; Công tác Đoàn – Đội; Y tế học đường; Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và các loại hình Bảo hiểm khác (nếu có); phòng, chống thiên tai, bão lũ; Nước sạch – Vệ sinh – Môi trường; các hoạt động về dân số, gia đình và trẻ em; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện; công tác an sinh xã hội, các hoạt động nhân đạo, xã hội hoá; Dân vận chính quyền; công tác nữ trong ngành; phụ trách công tác tài chính đối với các trường học: Mầm non Măng Non; Mầm non Mộc Lỵ; TH&THCS Tà Lại;  TH&THCS 19-5; THCS Mộc Lỵ và các trường học thuộc các xã: Mường Sang; Tân Hợp; Tân Lập; Hua Păng (14 trường).

+ Tham mưu và phối hợp triển khai, thực hiện các công tác: Kiểm tra và tiếp công dân, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ.

+ Thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế làm việc số 16/QĐ-PGD&ĐT ngày 17/01/2020 của Phòng GD&ĐT và các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.

2.2 Ông Vương Văn Học

+ Là người tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng GD&ĐT; là Chủ tài khoản ủy quyền.

+ Được phân công trực tiếp phụ trách các công tác sau: Giáo dục Trung học cơ sở; PCGD THCS; Xây dựng trường THCS, trường Tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia; Giáo dục pháp luật; Giáo dục an toàn giao thông; Giáo dục dân tộc; Bồi dưỡng thường xuyên cấp tiểu học và THCS; Khuyến học – Khuyến tài; phòng, chống các tệ nạn xã hội; xây dựng Nông thôn mới; Cải cách hành chính; Giáo dục thể chất; các hoạt động phong trào; Sách – Thiết bị trường học; Công nghệ thông tin, trang thông tin điện tử của Phòng GD&ĐT; Xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài sản, cơ sở vật chất; Giáo dục quốc phòng – an ninh; Công tác phòng cháy – chữa cháy; phụ trách công tác tài chính đối với các đơn vị trường học: Mầm non Tây Tiến; Mầm non Tà Lại; MN Thảo Nguyên; MN Hoa Đào; TH Mộc Lỵ; TH&THCS 15/10; TH&THCS 14/6 và các trường thuộc các xã: Nà Mường; Phiêng Luông; Lóng sập; Quy Hướng (15 trường).

+ Tham mưu và phối hợp triển khai, thực hiện các công tác: Kiểm tra và tiếp công dân, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ.

+ Thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế làm việc số 16/QĐ-PGD&ĐT ngày 17/01/2020 của Phòng GD&ĐT và các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.

          Trên cơ sở các lĩnh vực công tác được phân công trực tiếp phụ trách nêu trên, các Phó Trưởng phòng có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

        – Thay mặt Trưởng phòng giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng phòng và trước pháp luật khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Thường xuyên báo cáo với Trưởng phòng về kết quả công việc và đề xuất hướng giải quyết để hoàn thành công việc được giao. Trong trường hợp công việc vượt quá thẩm quyền của mình, các Phó Trưởng phòng báo cáo và xin ý kiến quyết định của Trưởng phòng.

– Chủ trì, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện và lập báo cáo thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.

– Tham mưu cho Trưởng phòng và trực tiếp điều hành, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các cán bộ, công chức, viên chức các bộ phận thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

– Trực tiếp ký thay Trưởng phòng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, văn bản hành chính trong phạm vi nhiệm vụ được phân công phụ trách. Ký thay Trưởng phòng các văn bản hành chính, quyết định, giấy công nhận, giấy chứng nhận và Bằng tốt nghiệp thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng khi được Trưởng phòng ủy quyền.

– Tham gia một số Ban Chỉ đạo cấp huyện khi được phân công; phối hợp với các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn trong quản lý nhà nước về GD&ĐT trên địa bàn theo sự phân công của Trưởng phòng.

– Dự các phiên họp, tham gia ý kiến và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình tại các phiên họp của các Ban Chỉ đạo và UBND huyện triệu tập thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

– Khi đi công tác phải xin ý kiến và báo cáo kết quả công tác với Trưởng phòng. Khi nghỉ phép, nghỉ việc riêng phải có đơn báo cáo Trưởng phòng (trừ trường hợp bất khả kháng).

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công./.