Tổ chức

Bộ máy lãnh đạo Phòng Giáo dục

Thông tin bộ máy lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Trưởng phòng:

Ông: Ngô Ngọc Toàn.

– Trình độ đào tạo: Thạc sỹ  chuyên ngành: Vật Lý.

– Nhiệm vụ phân công:
– Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước UBND huyện và Sở GD&ĐT về toàn bộ hoạt động của Phòng GD&ĐT;
– Trưởng phòng phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác Tổ chức – Tuyển sinh; Tài chính – Ngân sách; Kế hoạch – Tổng hợp; Thanh tra và tiếp công dân; Công tác cải cách hành chính; Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; Thực hiện quy chế dân chủ; Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; Chủ tịch Hội đồng thi đua – khen thưởng của ngành và tham gia Hội đồng kỷ luật của huyện (khi xét kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành GD&ĐT huyện). Là Chủ tài khoản, Tổ trưởng Tổ Hành chính; phụ trách chuyên môn Giáo dục Trung học;
– Phân công nhiệm vụ, phối hợp điều hành và kiểm tra, đánh giá hoạt động của các Phó Trưởng phòng và các cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan;
– Chuẩn bị nội dung và chủ trì các cuộc họp của Lãnh đạo, cuộc họp liên tịch, các cuộc họp cơ quan thường kỳ và đột xuất;
– Chủ trì, chỉ đạo xây dựng các kế hoạch chung, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và báo cáo chung của Ngành, Phòng; các kế hoạch và báo cáo công tác tháng, quý, 6 tháng đầu năm và cả năm của Phòng;
– Chỉ đạo việc quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của Phòng GD&ĐT;
– Thẩm định các văn bản của Phòng GD&ĐT tham mưu soạn thảo trước khi trình Thường trực UBND huyện ký, ban hành;
– Ký, ban hành các văn bản hành chính, quyết định khen thưởng và giấy công nhận, giấy chứng nhận cho các tổ chức, cá nhân có thành tích theo thẩm quyền; ký Bằng tốt nghiệp THCS và bản sao các loại văn bằng, chứng chỉ theo quy định;
– Dự và tham gia ý kiến (thuộc lĩnh vực được giao phụ trách) tại các phiên họp giao ban hành chính, giao ban khối văn hoá – xã hội và các cuộc họp khác do UBND huyện triệu tập;
– Tham gia một số Ban Chỉ đạo cấp huyện; phối hợp với các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể của huyện; UBND các xã, thị trấn trong quản lý nhà nước về GD&ĐT trên địa bàn;

 

2. Phó Trưởng phòng

         2.1. Bà Phạm Thị Tuyết 

 Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm, chuyên ngành: Ngữ Văn 

–  Nhiệm vụ phân công:

     Phụ trách các công tác: Giáo dục mầm non; PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi; Xây dựng trường mầm non, trường THCS và trường PTDTBT – THCS đạt chuẩn quốc gia;  PCGD THCS và PCGD bậc trung học; Giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề; Giáo dục an toàn giao thông; Bồi dưỡng giáo viên; Công tác Đoàn – Đội; Y tế học đường; Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và các loại hình Bảo hiểm khác (nếu có);Nước sạch – Vệ sinh – Môi trường; Trồng cây, trồng rừng; Các hoạt động về dân số, gia đình và trẻ em; Tham gia Hội Chữ thập đỏ huyện; Công tác nữ trong ngành và tham gia Hội LHPN huyện. Tham mưu và phối hợp triển khai, thực hiện các công tác: cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ. Tổ phó Tổ Chuyên môn;

         2.2 Ông Nguyễn Mạnh Lân

– Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm, chuyên ngành: Vật Lý- Thiết bị dạy học  

 Nhiệm vụ phân công:

    Phụ trách các công tác: Giáo dục tiểu học; giáo dục thường xuyên; PCGD TH XMC; PCGD TH ĐĐT; Xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP); Giáo dục thể chất; Giáo dục pháp luật; Giáo dục dân tộc; Khuyến học – Khuyến tài; xã hội hóa giáo dục; phòng, chống các tệ nạn xã hội; xây dựng Nông thôn mới; các hoạt động phong trào; tham gia UB MTTQ huyện. Tham mưu và phối hợp triển khai, thực hiện các công tác: cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ; Sách – Thiết bị trường học; Công nghệ thông tin, trang thông tin điện tử của Phòng GD&ĐT; Dự án Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất và Dự án Giáo dục THCS II; Xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài sản, cơ sở vật chất; Phòng, chống thiên tai, bão lũ; Giáo dục quốc phòng – an ninh; Công tác phòng cháy – chữa cháy; Tổ trưởng Tổ Chuyên môn.

          Trên cơ sở các lĩnh vực công tác được phân công trực tiếp phụ trách nêu trên, các Phó Trưởng phòng có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

– Thay mặt Trưởng phòng giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng phòng và trước pháp luật khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Thường xuyên báo cáo với Trưởng phòng về kết quả công việc và đề xuất hướng giải quyết để hoàn thành công việc được giao. Trong trường hợp công việc vượt quá thẩm quyền của mình, các Phó Trưởng phòng báo cáo và xin ý kiến quyết định của Trưởng phòng;

         – Chủ trì, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện và lập báo cáo thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách;

         – Tham mưu cho Trưởng phòng và trực tiếp điều hành, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các cán bộ, công chức, viên chức các bộ phận thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

– Trực tiếp ký thay Trưởng phòng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, văn bản hành chính trong phạm vi nhiệm vụ được phân công phụ trách. Ký thay Trưởng phòng các văn bản hành chính, quyết định, giấy công nhận, giấy chứng nhận và Bằng tốt nghiệp thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng khi được Trưởng phòng ủy quyền;

         – Tham gia một số Ban Chỉ đạo cấp huyện; phối hợp với các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn trong quản lý nhà nước về GD&ĐT trên địa bàn theo sự phân công của Trưởng phòng;

         – Dự các phiên họp, tham gia ý kiến và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình tại các phiên họp của các Ban Chỉ đạo và UBND huyện triệu tập thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

         – Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng giao.