Kế hoạch bồi dưỡng hè năm 2016

Kế hoạch bồi dưỡng hè năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện Ban Chỉ đạo bồi dưỡng hè năm 2016 huyện Mộc Châu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên như sau: Các đơn…