Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2016

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/01/2016 của UBND huyện Mộc Châu về tổ chức phát động và thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2016;