Cập nhật thông tin trên hệ thống thongke.smas.edu.vn

Cập nhật thông tin trên hệ thống thongke.smas.edu.vn

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện Hiện nay hệ thống thongke.smas.edu.vn đã mở cho năm học 2016-2017, đề nghị các đơn vị trường học thực hiện việc cập nhật số liệu thống kê đầu…