Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2016

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/01/2016 của UBND huyện Mộc Châu về tổ chức phát động và thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2016;
Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2016

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2016

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2016 Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính huyện Mộc Châu năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của UBND huyện Mộc Châu, Phòng Giáo dục…