Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2016

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2016

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2016 Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính huyện Mộc Châu năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của UBND huyện Mộc Châu, Phòng Giáo dục…