Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của UBND huyện Mộc Châu, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 với các…
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2017

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2017

Thông qua việc duy trì áp dụng thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu đảm bảo thực hiện các…