MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2017

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2017

Thông qua việc duy trì áp dụng thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu đảm bảo thực hiện các…