Hội nghị giao dự toán ngân sách năm 2018

Hội nghị giao dự toán ngân sách năm 2018

Thực hiện Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 16/12/2017 của UBND huyện Mộc Châu giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2018; Công văn số 2984/UBND-TCKH ngày 16/12/2017 của UBND huyện Mộc Châu về…