Công văn số 95/PGD&ĐT V/v hướng dẫn cấp phát bằng tốt nghiệp THCS năm 2015.

Kính gửi:
– Hiệu trưởng các trường THCS, PTDT BT THCS.
– Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú.

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân,

Phòng GD&ĐT Mộc Châu đã in xong bằng tốt nghiệp THCS năm 2015. Để đảm bảo việc quản lý, tiếp nhận, cấp phát văn bằng cho học sinh theo đúng quy định, Phòng GD&ĐT hướng dẫn Hiệu trưởng các đơn vị trường học triển khai một số nội dung công việc cụ thể như sau:

Các đơn vị tải Công văn tại đây

Lò Đức Thiện (Theo Phòng GD&ĐT)