Công văn số 448/PGD&ĐT Mộc Châu, ngày 04 tháng 10 năm 2016 V/v tham gia Chương trình Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho GV Tiếng Anh năm 2016 của EF

unnamed  Kính gửi: Các trường tiểu học, các trường phổ thông có cấp THCS

Căn cứ Công văn số 1276/SGDĐT-GDPT ngày 04/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc tham gia Chương trình Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên Tiếng Anh 2016 của EF,

Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Tiếng Anh trong toàn huyện, Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Các đơn vị tải Công văn tại đây.

CMTHCS (Theo Phòng GD&ĐT)