Giới Thiệu

I. THÔNG TIN BIÊN CHẾ

1. Đ/c  Ngô Ngọc Toàn – Trưởng phòng

– Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách Giáo dục tiểu học, Giáo dục Mầm non

– Sinh ngày: 27/7/1965

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Vật lý

– Trình độ lý luận, chính trị: Cao cấp

– Điện thoại: 0919725898

– Email: toannn.mocchau@sonla.gov.vn

   2. Đ/c Vương Văn Học – Phó Trưởng phòng

– Phụ trách Giáo dục trung học cơ sở

– Sinh ngày: 03/01/1970

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý giáo dục

– Trình độ lý luận, chính trị: Cao cấp

– Điện thoại: 0915919715

– Email: hoc.mocchau@gmail.com

  3. Đ/c Lò Đức Thiện, công chức

– Phụ trách công tác Kiểm tra – Tiếp dân

– Sinh ngày: 04/05/1962

– Dân tộc:Thái

– Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán

– Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

– Điện thoại:0988505779

– Email: thienld.mocchau@sonla.gov.vn

  4. Đ/c Đào Minh Thắng – Công chức

– Phụ trách công tác Tuyển sinh – phổ cập giáo dục

– Sinh ngày: 15/01/1978

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Hóa

– Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

– Điện thoại: 01682416234

– Email: thangdm.mocchau@sonla.gov.vn

  5. Đ/c Đỗ Tuấn Long – Viên chức 

– Phụ trách Cơ sở vật chất – Thiết bị

– Sinh ngày: 02/06/1978

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Cao đẳng mỹ thuật

– Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

– Điện thoại: 01223333008

– Email: longdt.mocchau@sonla.gov.vn

  6. Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến – Viên chức 

– Phụ trách chuyên môn cấp tiểu học

– Sinh ngày: 30/03/1976

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm tiểu học

– Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

– Điện thoại: 01229239371

– Email: yennth.mocchau@sonla.gov.vn

  7. Đ/c Lương Thị Mai Lâm – Viên chức 

– Phụ trách chuyên môn cấp tiểu học

– Sinh ngày: 25/8/1981

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm tiểu học

– Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

– Điện thoại: 01256250881

– Email: lamltm.mocchau@sonla.gov.vn

  8. Đ/c Bùi Văn Úy – Viên chức 

– Phụ trách chuyên môn cấp THCS

– Sinh ngày: 16/09/1983

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán

– Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

– Điện thoại: 0979477169

– Email: buiuy83@gmail.com

  9. Đ/c Nguyễn Hồng Trung – Viên chức 

– Phụ trách chuyên môn cấp THCS

– Sinh ngày: 09/06/1984

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm sinh

– Trình độ Lý luận, chính trị: Trung cấp

– Điện thoại: 0888456366

– Email: trungyen.mc@gmail.com

  10. Đ/c Trần Thị Kim Oanh – Viên chức 

– Phụ trách chuyên môn cấp Mầm non

– Sinh ngày: 30/09/1978

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non

– Trình độ Lý luận, chính trị: Trung cấp

– Điện thoại: 0911216889

– Email: oanhttk.mocchau@sonla.gov.vn

11. Đ/c Đào Thị Dung – Viên chức 

– Phụ trách chuyên môn cấp Mầm non

– Sinh ngày: 19/12/1983

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non

– Trình độ Lý luận, chính trị: Trung cấp

– Điện thoại: 0345672205

– Email: daodungmamnon@gmail.com

  12. Đ/c Phạm Thị Hương Giang – Viên chức

– Phụ trách công tác kế toán

– Sinh ngày: 25/03/1986

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

– Trình độ Lý luận, chính trị:

– Điện thoại: 0948945538

– Email: huonggiang1986mc@gmail.com

13. Đ/c Điền Thị Thu – Viên chức

– Phụ trách công tác kế toán

– Sinh ngày: 25/11/1988

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

– Trình độ Lý luận, chính trị: Sơ cấp

– Điện thoại: 0982866579

– Email: dienhoaithu1988@gmail.com

14. Đ/c Lê Thị Thúy Nga – Viên chức

– Phụ trách công tác Hoạt động phong trào, TĐ-KT

– Sinh ngày: 22/01/1974

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm GDCT

– Trình độ Lý luận, chính trị: Sơ cấp

– Điện thoại: 0919718174

– Email: lengatcgdms@gmail.com

15. Đ/c Hà Thị Liên – Nhân viên

– Phụ trách công tác Văn thư

– Sinh ngày: 14/9/1988

– Dân tộc: Thái

– Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Sinh-Hóa

– Trình độ Lý luận, chính trị: 

– Điện thoại: 0774360669

– Email: halienmcsoroban@gmail.com

 II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG GD&ĐT

1. Vị trí, chức năng của Phòng GD&ĐT

– Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

– Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ của Phòng GD&ĐT

2.1. Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục của tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

2.2. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định:

a) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2.3. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định:

a) Thành lập hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết định thành lập, quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, chuyển đổi loại hình đối với các cơ sở giáo dục quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 127/2018/NĐ-CP theo quy định của pháp luật.

b) Thành lập hội đồng trường, công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng trường, bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường các cơ sở giáo dục công lập; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo tiêu chuẩn chức danh và thủ tục do pháp luật quy định.

c) Khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động giáo dục tại địa phương.

d) Các nội dung quản lý nhà nước khác trong lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2.4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc chấp hành quy chế chuyên môn nghiệp vụ; công tác bảo đảm chất lượng giáo dục; công tác tuyển sinh, thi, cấp văn bằng, chứng chỉ; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng trường chuẩn quốc gia và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. Chịu trách nhiệm giải trình về hoạt động giáo dục, chất lượng giáo dục, quản lý nhà giáo và người học, thực hiện chính sách phát triển giáo dục thuộc phạm vi quản lý trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo và toàn xã hội.

2.5. Xây dựng kế hoạch; phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục; phân bổ số lượng người làm việc theo vị trí việc làm; công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thay đổi vị trí việc làm, khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP và trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện không có cấp trung học phổ thông theo quy định của ủy ban nhân dân cấp huyện.

2.6. Chủ trì xây dựng kế hoạch hằng năm về số lượng người làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục công lập do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định.

2.7. Xây dựng dự toán, gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án phân bổ, giao dự toán ngân sách cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện; phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện theo quy định.

2.8. Thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

2.9. Hướng dẫn quản lý nhà nước về giáo dục cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

2.10. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo theo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực giáo dục thuộc phạm vi quản lý với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật./.