Giới Thiệu

I. THÔNG TIN BIÊN CHẾ

1. Đ/c  Ngô Ngọc Toàn – Trưởng phòng

– Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách Giáo dục tiểu học

– Sinh ngày: 27/7/1965

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Vật lý

– Trình độ lý luận, chính trị: Cao cấp

– Điện thoại: 0919725898

– Email: toannn.mocchau@sonla.gov.vn

  2. Đ/c Phạm Minh Tâm – Phó Trưởng phòng

– Phụ trách Giáo dục mầm non

– Sinh ngày: 07/01/1973

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý giáo dục

– Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

– Điện thoại: 0914886405

– Email: phamtammc@gmail.com

  3. Đ/c Vương Văn Học – Phó Trưởng phòng

– Phụ trách Giáo dục trung học cơ sở

– Sinh ngày: 03/01/1970

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý giáo dục

– Trình độ lý luận, chính trị: Cao cấp

– Điện thoại: 0915919715

– Email: hoc.mocchau@gmail.com

  4. Đ/c Lò Đức Thiện, công chức

– Phụ trách công tác Kiểm tra – Tiếp dân

– Sinh ngày: 04/05/1962

– Dân tộc:Thái

– Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán

– Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

– Điện thoại:0988505779

– Email: thienld.mocchau@sonla.gov.vn

  5. Đ/c Lê Thị Trung – Công chức kế toán

– Sinh ngày: 30/01/1965

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

– Trình độ lý luận, chính trị:

– Điện thoại: 0963078965

– Email:trunglt.mocchau@sonla.gov.vn

  6. Đ/c Đào Minh Thắng – Công chức

– Phụ trách công tác Tuyển sinh – phổ cập giáo dục

– Sinh ngày: 15/01/1978

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Hóa

– Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

– Điện thoại: 01682416234

– Email: thangdm.mocchau@sonla.gov.vn

  7. Đ/c Đỗ Tuấn Long – Viên chức 

– Phụ trách Cơ sở vật chất – Thiết bị

– Sinh ngày: 02/06/1978

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Cao đẳng mỹ thuật

– Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

– Điện thoại: 01223333008

– Email: longdt.mocchau@sonla.gov.vn

  8. Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến – Viên chức 

– Phụ trách chuyên môn cấp tiểu học

– Sinh ngày: 30/03/1976

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm tiểu học

– Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

– Điện thoại: 01229239371

– Email: yennth.mocchau@sonla.gov.vn

  9. Đ/c Lương Thị Mai Lâm – Viên chức 

– Phụ trách chuyên môn cấp tiểu học

– Sinh ngày: 25/8/1981

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm tiểu học

– Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

– Điện thoại: 01256250881

– Email: lamltm.mocchau@sonla.gov.vn

  10. Đ/c Bùi Văn Úy – Viên chức 

– Phụ trách chuyên môn cấp THCS

– Sinh ngày: 16/09/1983

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán

– Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp

– Điện thoại: 0979477169

– Email: buiuy83@gmail.com

  11. Đ/c Nguyễn Hồng Trung – Viên chức 

– Phụ trách chuyên môn cấp THCS

– Sinh ngày: 09/06/1984

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm sinh

– Trình độ Lý luận, chính trị: Trung cấp

– Điện thoại: 0888456366

– Email: trungyen.mc@gmail.com

  12. Đ/c Trần Thị Kim Oanh – Viên chức 

– Phụ trách chuyên môn cấp Mầm non

– Sinh ngày: 30/09/1978

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non

– Trình độ Lý luận, chính trị: Trung cấp

– Điện thoại: 0911216889

– Email: oanhttk.mocchau@sonla.gov.vn

13. Đ/c Đào Thị Dung – Viên chức 

– Phụ trách chuyên môn cấp Mầm non

– Sinh ngày: 19/12/1983

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non

– Trình độ Lý luận, chính trị: Trung cấp

– Điện thoại: 0345672205

– Email: daodungmamnon@gmail.com

  14. Đ/c Phạm Thị Hương Giang – Viên chức

– Phụ trách công tác kế toán

– Sinh ngày: 25/03/1986

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

– Trình độ Lý luận, chính trị:

– Điện thoại: 0948945538

– Email: huonggiang1986mc@gmail.com

15. Đ/c Nguyễn Thị Hạnh – Công chức

– Phụ trách công tác kế toán

– Sinh ngày: 05/9/1972

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

– Trình độ Lý luận, chính trị: 

– Điện thoại: 0912486900

– Email: nguyenhanhsl68@gmail.com

  16. Đ/c Mai Thị Thanh Huyền – Nhân viên

– Phụ trách công tác Văn thư – Phục vụ

– Sinh ngày: 04/09/1994

– Dân tộc: Kinh

– Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán

– Trình độ Lý luận, chính trị: Sơ cấp

– Điện thoại: 01697769051

– Email: huyenmai4994@gmail.com

 II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG GD&ĐT

 1. Vị trí, chức năng 

– Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

– Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ của Phòng GD&ĐT

– Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện:

+ Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về hoạt động giáo dục ở địa phương;

+ Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục ở địa phương;

+ Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông, trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) ở địa phương theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Phối hợp với Phòng Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), đối với: Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học; trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; công nhận việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

– Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các trường cấp trung học cơ sở khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho cấp trung học cơ sở hàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác đối với các trường cấp trung học cơ sở.

– Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với thanh tra huyện, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo ở địa phương.

– Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục: Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

– Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

– Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.

– Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

– Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

– Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức xã được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương.

– Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân huyện.

– Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân huyện.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.