Công văn 51/PGD&ĐT V/v thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS; phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người; tăng cường thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống thiên tai năm 2019

Download (PDF, 1.69MB)

Download (PDF, 3.36MB)