Công văn số 1318/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2017 V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh từ năm học 2017 – 2018 (Các đơn vị trường nghiên cứu, triển khai thực hiện. Công văn này thay thế Công văn số 1037/SGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2016)

Download (PDF, 12.05MB)