Công văn số 1447/SGDĐT-GDTrH ngày 21/9/2017 của Sở Giáo dục Đào tạo V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy và xây dựng kế hoạch bài học của giáo viên (Công văn này thay thế công văn số 1282/SGDĐT-GDPT ngày 04/10/2016)

Download (PDF, 6.7MB)