Công văn số 25/PGD&ĐT v/v phối hợp công tác cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy, chữa cháy; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp kéo dài

Download (PDF, 955KB)