Giấy mời dự Hội nghị giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện Mộc Châu

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………………

Thực hiện Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND huyện Mộc Châu ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương  năm 2017;

Thực hiện Quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND huyện Mộc Châu Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2017;

Căn cứ Công văn số 2094/UBND-TCKH ngày 19/12/2017 của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mộc Châu về việc hướng dẫn triển khai thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2017,

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị giao dự toán, thu, chi ngân sách năm 2017 cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện Mộc Châu.

I. Người mời và chủ trì: Ông Ngô Ngọc Toàn – Trưởng phòng GD&ĐT.

II. Thành phần

1. Thành phần mời

– Lãnh đạo UBND huyện Mộc Châu;

– Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mộc Châu;

– Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Mộc Châu.

2. Thành phần triệu tập

– Cán bộ, công chức, viên chức Phòng GD&ĐT;

– Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng được giao phụ trách trường), kế toán các đơn vị trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn toàn huyện.    

III. Thời gian: 14h00 ngày 27/12/2016.

IV. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mộc Châu, Địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu trân trọng kính mời quý vị đại biểu đến dự đúng thời gian và thành phần.

giấy mời