Hội nghị giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện Mộc Châu

Ngày 02/01/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu tổ chức Hội nghị giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện Mộc Châu. Dự hội nghị có lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ; Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn và kế toán các trường phổ thông có cấp THCS, Tiểu học, các trường mầm non trực thuộc UBND huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thông qua Quyết định số 2989 ngày 18/12/2019 của UBND huyện Mộc Châu về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020; Công văn số 3148 ngày 18/12/2019 của UBND huyện Mộc Châu về việc hướng dẫn triển khai thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020 cho các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, tổng thu sự nghiệp giáo dục năm 2020 là 305.137 triệu đồng; thu từ ngân sách nhà nước 301.702 triệu đồng; các khoản thu khác là 3.435 triệu đồng. Tổng chi sự nghiệp giáo dục năm 2020 là 305.137 triệu đồng trong đó dự toán chi thường xuyên là 282.439 triệu đồng, chi không thường xuyên 19.243 triệu đồng.
Căn cứ vào nguồn ngân sách được giao, các đơn vị trường học có biện pháp tích cực chủ động, đảm bảo cân đối nguồn ngân sách để thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước và các nhiệm vụ mới phát sinh trong năm; các khoản chi phải đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, thiết thực, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách. Lãnh đạo ngành giáo dục cũng yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị trường học quán triệt triển khai kịp thời các nội dung tại hội nghị đến cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị mình./.