Kế hoạch phối hợp thực hiện dự án ” Đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” giai đoạn 2018-2020

Download (PDF, 1.5MB)