Kế hoạch số 601/KH-PGD&ĐT ngày 08/12/2016 về Tổ chức các hoạt động tuyên truyền tăng cường văn hóa đọc trong các trường phổ thông

Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 1100/SGDĐT-GDPT ngày 08/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm 2016-2017;

Thực hiện Kế hoạch số 1505/SGDĐT-GDPT ngày 29/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc Tổ chức các hoạt động tuyên truyền tăng cường văn hóa đọc trong các trường phổ thông,

Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông như sau:

Công văn

Ke_hoach_tang_cuong_van_hoa_doc_2016-2017