KKế hoạch tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022

      Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt nam;

       Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-LĐLĐ ngày 29/12/2016 của Liên đoàn Lao động huyện Mộc Châu ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Mộc Châu, nhiệm kỳ 2017 – 2022;

       Thực hiện Kế hoạch số 136-KH-CĐGD ngày 04/01/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Mộc Châu về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở các đơn vị trường học tiến tới Đại hội Công đoàn Giáo dục khóa XXX, nhiệm kỳ 2017- 2022,

I. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Triển khại Kế hoạch Đại hội Công đoàn cơ sở trường học, nhiệm kỳ 2017- 2022,

2. Hướng dẫn quy trình xây dựng nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022,

3. Hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017; phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022,

4. Thông báo thời gian và lịch duyệt văn kiện Đại hội và nhân sự Ban Chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022,

5. Hướng dẫn tiến trình tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở,

6. Hướng dẫn công tác bầu cử Ban Chấp hành Công cơ sở tại Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 20122,

7. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, văn bản sau Đại hội, và triển khai một số nội dung quan trọng khác.

II. ĐỐI TƯỢNG

       Các đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Mộc Châu khóa XXIX, Chủ tịch Công đoàn cơ sở các đơn vị trường học trong toàn huyện, (trường hợp đặc biệt, đồng chỉ Chủ tịch Công đoàn cơ sở không tham dự được thì đồng chí Phó Chủ tịch, hoặc đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành đi dự thay)

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 1 ngày

2. Địa điểm: Trường Mầm non Hoa Hồng (Tiểu khu 5 thị trấn Mộc Châu)

3. Khai mạc vào hồi 7h30 ngày 24/03/2017.

IV. KINH PHÍ

Thực hiện theo quy định hiện hành.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường học báo cáo chủ trương với Cấp ủy và thống nhất kế hoạch với Ban Giám hiệu để tổ chức thực hiện.

       (Kế hoạch này thay cho giấy mời)

Hội nghị triển khai, hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở