Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá năng lực cán bộ quản lý, giáo viên huyện Mộc Châu năm học 2019-2020

Thực hiện Kế hoạch số 724/KH-PGDĐT ngày 11/12/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu về kiểm tra, khảo sát, đánh giá năng lực chuyên môn cán bộ quản lý, giáo viên cấp mầm non, tiểu học và THCS năm học 2019-2020, trong 02 ngày 21 và 22/12/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu đã tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên cấp học mầm non, tiểu học và THCS trong toàn huyện.

Tham gia kiểm tra, đánh giá có 1391 cán bộ quản lý, giáo viên của cả ba cấp học (trong đó THCS 369, tiểu học 603, mầm non 419). Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Qua đợt kiểm tra, khảo sát, giúp Ngành GD&ĐT  xem xét, đánh giá thực chất về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học trong toàn huyện, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, chuẩn bị các điều kiện cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới; tạo chuyển biến mang tính đột phá trong công tác bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lí và giáo viên; đưa việc tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trở thành nhu cầu thiết thực của từng cán bộ, giáo viên; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục một cách bền vững./.