Công văn số 108/PGD&ĐT V/v tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2017

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND huyện Mộc Châu về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2017 trên địa bàn huyện Mộc Châu,

Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Nghiên cứu kỹ Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND huyện Mộc Châu (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Phòng GD&ĐT cùng Công văn này). Căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị triển khai việc tuyên truyền về công tác cải cách hành chính nhà nước theo các nội dung trong Kế hoạch số 219/KH-UBND sao cho phù hợp, hiệu quả và thiết thực.

2. Thường xuyên, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính tại đơn vị về Phòng GD&ĐT để tổng hợp, báo cáo UBND huyện.

Công văn số 108-Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

Tuyên truyền CCHC nhà nước năm 2017 trên địa bàn huyện Mộc Châu