Công văn số 10/PGD&ĐT V/v rà soát, lập danh sách học sinh tăng, giảm hưởng chế độ an sinh xã hội: bán trú, qua sông qua hồ, ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2016-2017

Kính gửi: Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Để đảm bảo thực hiện các chế độ hỗ trợ học sinh đúng thời gian quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu đề nghị các đơn vị trường học khẩn trương, thực hiện một số nội dung sau:

  1. Đối với chế độ hỗ trợ học sinh qua sông, hồ hàng ngày để đi học theo Nghị quyết số 129/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh:

Rà soát và lập danh sách học sinh tăng, giảm học kỳ II năm học 2016-2017 thực tế phải qua sông, hồ hàng ngày để đi học, theo biểu số 01 (Kèm  theo Công văn này).

  1. Đối với chế độ hỗ trợ học sinh bán trú theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ:

– Các đơn vị trường học nghiên cứu kỹ Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh

– Hiệu trưởng các đơn vị trường học chỉ đạo cán bộ, giáo viên rà soát, lập danh sách học sinh tăng, giảm hưởng chế độ hỗ trợ học sinh bán trú học kỳ II năm học 2016-2017, theo biểu số 02 (Kèm  theo Công văn này).

Lưu ý: Về đối tượng và điều kiện hưởng chế độ học sinh bán trú : Theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 và Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh.

  1. Đối với chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3, 4 và 5 tuổi theo Thông tư Liên tịch số 29/2011/TTLT-BGD&ĐT-BTC và Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011:

Các đơn vị trường học rà soát, lập danh sách trẻ tăng, giảm được hỗ trợ ăn trưa năm học 2016-2017 theo: Biểu số 03, Biểu số 04 (Kèm theo Công văn này).

  1. Về chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015:

– Các đơn vị trường học nghiên cứu kỹ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Liên bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính Phủ và Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

– Các đơn vị trường học rà soát, lập danh sách học sinh tăng, giảm hưởng chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo biểu số 05 và biểu số 06 (Kèm theo Công văn này)

Lưu ý: Hiệu trưởng các đơn vị trường học chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc rà soát, lập danh sách học sinh được hưởng các chế độ. Sau khi chuyển danh sách lên Phòng GD&ĐT, nhà trường lưu trữ hồ sơ học sinh theo quy định.

  1. Thời hạn nộp danh sách học sinh hưởng các chế độ nêu trên: Chậm nhất ngày 20/01/2017. Nộp về bộ phận Kế toán Phòng GD&ĐT (có Kèm theo file trên USB hoặc gửi vào địa chỉ email: ketoangdmc@gmail.com)

Các đơn vị trường học download các biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06 trên trang Website của Phòng GD&ĐT Mộc Châu (mocchau.edu.vn)

CV 10 – Thực hiện chế độ ASXH học kỳ II năm học 2016-2017

mẫu biểu kem theo CV 10 lap ds hs 2016-2017