Công văn số 136/CĐGD V/v tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội XXX CĐGD

Kính gửi: Công đoàn cơ sở các đơn vị trường học

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam Và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI;

Thực hiện Công văn số 2286/LĐLĐ ngày 13/10/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp,

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-LĐLĐ ngày 29/12/2016 của Liên đoàn Lao động huyện Mộc Châu ban hành Kế hoạch Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Mộc Châu, nhiệm kỳ 2017-2022

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Mộc Châu ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở trường học tiến tới Đại hội Công đoàn Giáo dục Mộc Châu lần thứ XXX nhiệm kỳ 2017 – 2022

HƯỚNG-DẪN-ĐẠI-HỘI-CÔNG-ĐOÀN