Công văn số 137/CĐGD về việc quyết toán kinh phí Công đoàn năm 2016

Kính gửi:    Công đoàn cơ sở các đơn vị trường học

Công đoàn cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XI

Thực hiện chương trình công tác năm 2017 của Công đoàn GD Mộc Châu

Công đoàn Giáo dục Mộc Châu tổ chức quyết toán kinh phí Công đoàn cơ sở năm 2016,

Thời gian quyết toán: từ ngày 14 tháng 02 đến hết ngày 17 tháng 02 năm 2017

Địa điểm quyết toán: tại Phòng Giáo dục và Đào tạo

Buổi sáng từ 7h 30 đến 11h 30

Buổi chiều từ 13h 30 đến 17h30

Thông-báo-lịch-quyết-toán-kinh-phí-công-đoàn-năm-2016