Công văn số 146/CĐGD V/v ủng hộ Qũy XHTT và Mái ấm Công đoàn năm 2017

           Kính gửi:   – Công đoàn cơ sở các đơn vị trường học

                                      – Công đoàn cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo

        Thực hiện Công văn số 2502/LĐLĐ-CSPL ngày 20/01/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La về việc ủng hộ Qũy xã hội từ thiện và Mái ấm công đoàn;

       Thực hiện Công văn số 70/CV-LĐLĐ ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Liên đoàn Lao động huyện Mộc Châu về việc ủng hộ Qũy Xã hội từ thiện và Mái ấm công đoàn năm 2017.

       Trong những năm qua, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành GD&ĐT huyện Mộc Châu đã làm tốt công tác xã hội từ thiện và nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, đoàn kết giúp đỡ các gia đình công chức, viên chức và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã được các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao.

       Để tiếp tục khảng định và nêu cao vai trò của Tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động; Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Mộc Châu đề nghị các Công đoàn cơ sở trường học, Công đoàn cơ sở Phòng GD&ĐT triển khai và thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục làm tốt công tác xã hội từ thiện, phối hợp với chính quyền và chuyên môn đồng cấp kịp thời động viên, giúp đỡ gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

2. Động viên đoàn viên, lao động trong đơn vị tiếp tục hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện và nhân đạo, quyên góp ủng hộ “Qũy xã hội từ thiện và mái ấm công đoàn” năm 2017 với mức 35.000đ/năm. Thời gian vận động từ ngày 17/03/2015 đến 18/04/2017; các Công đoàn cơ sở nộp tiền và danh sách trực tiếp về Thường trực Liên đoàn Lao động huyện Mộc Châu.

3. Đề nghị các công đoàn cơ sở trường học khảo sát các gia đình là đoàn viên lao động trong đơn vị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về cuộc sống, hoặc khó khăn đột xuất, lập danh sách trích ngang, ghi rõ hoàn cảnh gia đình; riêng đối tượng đề nghị hỗ trợ làm nhà ở phải là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã có đất nhưng không đủ điều kiện làm nhà. Khi được hỗ trợ tiền phải tiến hành xây dựng nhà ở trong năm; (thủ tục gồm có: Tờ trình của BCH CĐCS, danh sách trích ngang của đoàn viên được đề nghị), gửi về Thường trực Liên đoàn Lao động huyện trước ngày 12/4/2017).

ỦNG HỘ QUỸ MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN