Công văn số 171/PGDĐT-V/v triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn I (2015-2020) năm 2017

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện.

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT tại Công văn số 445/SGDĐT-GDPT ngày 28/3/2017 về việc triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn I (2015-2020) năm 2017,

          Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

  1. Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đồng thời vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong hôn nhân còn tồn tại ở một số vùng dân tộc thiểu số.
  2. Đối với các trường TH, THCS chủ động lồng ghép nội dung phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào các buổi học ngoại khóa, sinh hoạt tập thể tại đơn vị.
  3.  Báo cáo về bộ phận chuyên môn các cấp học Phòng GD&ĐT, lồng ghép trong báo cáo tổng kết theo nội dung:

– Công tác xây dựng kế hoạch.

– Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh.

– Tổ chức sinh hoạt tập thể.

– Công tác tổ chức ngoại khóa.

– Số lần tổ chức các hoạt động ngoại khóa.

– Số học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Download (PDF, 683KB)