Công văn số 185/PGD&ĐT V/v tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4, năm 2017 và nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trong nhà trường

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện.

 Thực hiện Công văn số 547/SGDĐT-VP ngày 11/4/2017 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý khai thác tủ sách pháp luật trong trường học; Công văn số 557/SGDĐT-GDPT ngày 12/4/2017 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017,

 Phòng GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị trường học trong toàn huyện tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4, năm 2017 và việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trong nhà trường,  với nội dung như sau:

Download (PDF, 2.33MB)