Công văn số 209/PGD&ĐT V/v bàn giao hồ sơ, chất lượng học sinh năm học 2015 – 2016

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện.

Căn cứ vào tình hình thực tế việc bàn giao học sinh giữa các cấp năm học 2014 – 2015 của các đơn vị trường học;

Căn cứ nhiệm vụ của các trường tiểu học, mầm non trong việc hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học;

Để triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh cuối cấp của các cấp vàthực hiện kế hoạch hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học,

 Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường trong toàn huyện thực hiện một số nội dung như sau:

Tải Công văn tại đây

Nguyễn Thị Hải Yến