Công văn số 273/PGD&ĐT V/v khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp

Kính gửi: Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Mộc Châu

Thực hiện Công văn số 642/SGDĐT-GDPT  ngày 07/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp,

Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

Tải Công văn tại đây

Nguyễn Duy Cường