Công văn số 357/PGD&ĐT V/v rà soát, lập danh sách HS được mượn SGK năm học 2016-2017 theo Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh

Kính gửi: Các đơn vị trường tiểu học và THCS trong toàn huyện

Căn cứ Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh về việc trang bị sách giáo khoa cho các trường tiểu học, trung học cơ sở công lập để phục vụ học sinh diện chính sách trên địa bàn tỉnh,

Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường tiểu học và THCS trong toàn huyện triển khai, thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Rà soát và lập danh sách học sinh được mượn sách giáo khoa năm học 2016-2017 gồm các đối tượng sau: Học sinh thuộc vùng đặc biệt khó khăn, xã biên giới, hộ cận nghèo, con thương binh, con liệt sĩtrừ đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo Điều 10, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ. Lập danh sách theo biểu phụ lục kèm theo công văn này.

(Có biểu phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Thời gian hoàn thành và nộp biểu tổng hợp về Phòng GD&ĐT trước ngày18/8/2016để Phòng GD&ĐT kịp tổng hợp gửi Sở GD&ĐT (Gửi bản mềm qua địa chỉ email: tuanlonggdmc@gmail.com).

Tải Công văn và biểu mẫu tại đây

Đỗ Tuấn Long