Công văn số 376/PGD&ĐT V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2016 – 2017

Kính gửi: Các trường phổ thông có cấp THCS trong toàn huyện

Thực hiện Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện Công văn số 1048/SGDĐT-GDPT ngày 24/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2016 – 2017,

 Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai cuộc thi và tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học năm học 2016 – 2017, như sau:

Tải Công văn tại đây

Bùi Quang Hải