Công văn số 44/PGD&ĐT V/v hướng dẫn hoạt động thi đua khối năm học 2016-2017

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn.

Căn cứ Hướng dẫn số 1479/HD-BTĐKT ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn tổ chức cụm, khối thi đua của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đề nghị tặng “Cờ Thi đua của Chính phủ”, Cờ Thi đua cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân chia cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Thực hiện Công văn số 1691/SGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn hoạt động thi đua khối năm học 2016-2017,

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động của khối thi đua thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu năm học 2016-2017 như sau:

1. Chia khối thi đua năm học 2016-2017 gồm 03 khối.

2. Từ năm học 2016-2017, khối thi đua thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ được tổ chức lại thành các khối như trên và sẽ có tổng là 03 đơn vị đề nghị tặng cờ thi đua dẫn đầu khối của UBND tỉnh, (mỗi khối 01 cờ).

3. Hiệu trưởng các đơn vị trường học phối hợp công đoàn cơ sở triển khai, quán triệt các nội dung nhiệm vụ thực hiện các lĩnh vực công tác năm học 2016-2017 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với đơn vị; đăng ký thi đua, tham gia đầy đủ các hoạt động của khối và tổ chức thực hiện các lĩnh vực công tác theo quy định sau khi đã thống nhất trong khối thi đua.

Công văn số 44-hướng dẫn hoạt động thi đua khối năm học 2016-2017