Công văn số 457/PGD&ĐT V/v triển khai các khoản thu tại các đơn vị trường học năm học 2016-2017

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trong toàn huyện.

Phòng GD&ĐT Mộc Châu đã nhận được dự toán thu, chi các khoản đóng góp tự nguyện năm học 2016-2017 của các đơn vị trường học. Sau khi thẩm tra cho thấy: Nhiều đơn vị trường học chưa thực hiện đúng nội dung hướng dẫn tại Công văn số 1004/SGDĐT-TTr ngày 16/8/2016 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc về việc chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu đóng góp tự nguyện trong các cơ sở giáo dục công lập; nhiều khoản thu không được đưa vào dự toán thu của nhà trường (tiền ăn, tiền mua đồng phục của học sinh, tiền mua đạo cụ văn nghệ, tiền bảo vệ điểm trường,…) nhưng thực tế nhà trường lại thu các khoản này,một số mục chi không đúng với mục thu; dự kiến chi vượt quá quy định

Thực hiện Công văn số 1004/SGDĐT-TTr ngày 16/8/2016 của Sở GD&ĐT Sơn La và Công văn số 1556/UBND-TCKH ngày 29/9/2016 của UBND huyện Mộc Châu về việc chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu đóng góp tự nguyện trong các cơ sở giáo dục công lập,

Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học thực hiện một số nội dung sau:

Tải Công văn tại đây

Lò Đức Thiện