Công văn số 52 – V/v thông báo lịch thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị trường THCS, PTDT BT -THCS;

 Thực hiện Công văn số 2187/UBND-TCKH ngày 30/12/2016 của UBND huyện Mộc Châu về việc hướng dẫn khoá sổ, lập báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2016,

Thực hiện Công văn số 25/TCKH ngày 13/01/2017 của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mộc Châu về việc thông báo lịch thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2016,

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường THCS, PTDT BT – THCS  thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo Kế toán lập và nộp ngay báo cáo quyết toán năm 2016 về bộ phận Kế toán của Phòng Giáo dục và Đào tạo (theo lịch đính kèm)

2. Phòng GD&ĐT thực hiện thẩm tra Báo cáo quyết toán năm 2016 đối với các đơn vị trường học theo lịch thẩm tra như sau:

(Có lịch thẩm tra kèm theo).

– Địa điểm thẩm tra: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

– Thành phần tham dự:

+ Hiệu trưởng và Kế toán của đơn vị trường học được thẩm tra.

+ Lãnh Đạo và Kế toán Phòng GD&ĐT.

Công văn số 52-Lịch thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2016

Lịch quyết toán năm 2016+