Công văn số 571/PGD&ĐT V/v thực hiện Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh

Kính gửi: Các đơn vị trường Tiểu học và trường THCS

Thực hiện Công văn số 1465/SGDĐT-KHTC ngày 15/11/2016 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh,

Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nhà trường triển khai, thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

Công văn thực hiện nghị quyết số 08