Công văn số 606/PGD&ĐT V/v rà soát, kiểm kê tài sản của nhà trường có đến ngày 31/12/2016

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện.

Để thống kê số lượng tài sản hiện có tại các đơn vị nhà trường đến thời điểm tháng 12/2016, Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường học ban hành quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản với nội dung cụ thể sau:

Công văn rà soát, kiểm kê tài sản của nhà trường có đến ngày 31.12.2016

Bieu phu luc kem Cong van rà soát, kiểm kê tài sản