Công văn số 75/PGD&ĐT V/v rà soát, lập danh mục bổ sung SGK năm học 2017-2018 theo Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh

Kính gửi: Các đơn vị trường Tiểu học và trường THCS.

Thực hiện Công văn số 177/SGDĐT-KHTC ngày 09/02/2017 của Sở GD&ĐT về việc rà soát, lập danh mục bổ sung SGK năm học 2017-2018 theo Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh,

Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nhà trường tiến hành rà soát, lập danh mục bổ sung sách giáo khoa năm học 2017-2018 theo nội dung cụ thể sau:

1. Các nhà trường rà soát số lượng sách giáo khoa đã được trang cấp năm học 2016-2017 và số học sinh diện chính sách thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 08/2016/NQ HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh để bổ sung sách giáo khoa cho năm học 2017-2018 (Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh quy định: Từ năm học 2017-2018 trở đi, hàng năm hỗ trợ mua bổ sung sách giáo khoa do hao hụt thực tế, tối đa không quá 20%).

Các nhà trường rà soát và tổng hợp theo biểu mẫu kèm theo công văn này.

2. Thời gian nộp biểu tổng hợp: Trước ngày 21/02/2017

Công văn số 75-rà soát, lập danh mục bổ sung SGK năm học 2017-2018

Biểu phụ lục (Các trường tổng hợp)