Công văn số 86/PGD&ĐT Về việc thực hiện cuộc vận động đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm 2017

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn huyện

 Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-SGDĐT ngày 07/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn triển khai, thực hiện cuộc vận động đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm 2017, cụ thể như sau

Công văn số 86-Về việc thực hiện cuộc vận động đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm 2017