Giấy mời gặp mặt, vinh danh các tập thể, cá nhân tiên biểu năm 2016

Nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016, UBND huyện tổ chức gặp mặt, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016

giấy mời gặp mặt vinh danh tập thể, cá nhân tiêu biểu năm 2016