Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 09/01/2017 của UBND huyện Mộc Châu về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017, Phòng GD&ĐT huyện Mộc Châu xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 với các nội dung như sau:

  1. Mục đích

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm kịp thời phát hiện những quy định về thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp, còn rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn, chồng chéo, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân khi thực hiện.

Tổ chức rà soát, đánh giá đưa ra các kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính không còn phù họp, kiến nghị phương án đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính đang tổ chức thực hiện, nhằm cắt giảm chi phí, thời gian và tài chính của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

  1. Yêu cầu

Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được tiến hành đồng bộ, hiệu quả, đúng thời gian, đảm bảo đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính hiện hành.

Kết quả rà soát phải có những kiến nghị cụ thể, thiết thực đối với quy định TTHC và văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ quy định TTHC.

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017