Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của UBND huyện Mộc Châu, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 với các nội dung như sau:

  1. Mục đích

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2017 đối với lĩnh vực giáo dục, nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân trong huyện.

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục có đủ phẩm chất và năng lực; cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trong huyện hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và của huyện.

  1. Yêu cầu

Thực hiện cải cách theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính huyện Mộc Châu năm 2017. Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý giáo dục; kịp thời điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ khi có sự chỉ đạo về thực hiện cải cách hành chính của các cấp phù hợp với tình hình thực tế của Ngành, của địa phương.

Đảm bảo tất cả thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ và phải được niêm yết công khai, rõ ràng, minh bạch, chính xác.

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017