Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của UBND huyện Mộc Châu ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 09/01/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 với các nội dung như sau:

  1. Mục đích

– Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục; đạt hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính đi vào hoạt động thường xuyên, nề nếp, công khai, minh bạch thủ tục hành chính.

– Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua.

– Huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, nắm bắt các quy định về thủ tục hành chính, thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của Phòng GD&ĐT.

– Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, chồng chéo, không phù hợp.

  1. Yêu cầu

– Nội dung Kế hoạch bảo đảm đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định; đồng thời chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm; đảm bảo tính thiết thực và tiết kiệm.

– Phân công công việc rõ ràng, hợp lý; xác định cụ thể trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến sản phẩm.

– Huy động sự tham gia, phối hợp của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017