Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/01/2016 của UBND huyện Mộc Châu về tổ chức phát động và thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2016;

Thực hiện Công văn số 174/PĐTĐ-UBND  ngày16/02/2016 của UBND huyện Mộc Châu về nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh năm 2016,

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2016 đối với Ngành GD&ĐT như sau

Tải Công văn tại đây

Lương Văn Linh