Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm, năm học 2016 – 2017

Căn cứ Công văn số 1116/SGDĐT-GDPT ngày 09/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2016-2017,

Để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2016- 2017, Phòng GD&ĐT xây dựng Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học, tập trung vàothực hiện đổi mới phương pháp dạy học (PPDH); nắm vững và thực hiện có hiệu quả Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 về đánh giá học sinh tiểu học.

Củng cố và nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, sinh hoạt chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chất lượng giáo dục tại các đơn vị trường Tiểu học trong toàn huyện.

II. YÊU CẦU

Việc xây dựng kế hoạch sinh hoạt theo cụm trường phảiphù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh;kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm phải được lãnh đạo Phòng GD&ĐT phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường phải thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực.

III. NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO CỤM TRƯỜNG

Triển khai, tổ chức thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học (cụ thể: cách thức triển khai thực hiện, kết quả, ưu điểm, nhược điểm và những kiến nghị, đề xuất,…); triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề; dạy học Mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch.

IV. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Sinh hoạt chuyên môn tập trung theo cụm trường 

02-KHSHCM cụm 2016-2017