Kế hoạch số 427/KH-PGD&ĐT về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học huyện Mộc Châu Năm học 2016 – 2017

Kính gửi: Các trường tiểu học trên địa bàn huyện

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT- BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 558/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 05/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lưu ý một số vấn đề liên quan đến tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày12/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La;

Thực hiện Công văn số 1116/SGDĐT-GDTH ngày 09/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017 đối với giáo dục tiểu học,

Phòng GD&ĐT xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học huyện Mộc Châu, năm học 2016 – 2017 cụ thể như sau:

Tải Công văn tại đây

Lương Thị Mai Lâm