Kế hoạch số 97/KH-PGDĐT-MN thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 – 2020

Thực hiện Công văn số 187/KH-SGDĐT-GDMN ngày 14/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 – 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề cụ thể như sau:

KH chuyên đề LTLTT MN

Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 97