Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế XHCN giai đoạn 2016-2020

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện

Căn cứ Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI về đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Bộ máy chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và Kế hoạch Cải cách hành chính huyện Mộc Châu giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của UBND huyện Mộc Châu, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu xây dựng Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế XHCN, giai đoạn 2016-2020 với các nội dung như sau:

Tải kế hoạch tại đây

Lương Văn Linh