Kế hoạch triển khai thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các đơn vị trường học năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 407/KH-UBND ngày 02/3/2017 của UBND huyện Mộc Châu về việc Triển khai thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2017 trên địa bàn huyện Mộc Châu, Phòng GD&ĐT lập kế hoạch triển khai thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các đơn vị trường học năm 2017, với nội dung cụ thể sau:

Kế hoạch số 123-PGD&ĐT

Download (PDF, 2.18MB)