Kế hoạch vận động đóng góp quỹ “Bảo trợ trẻ em”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện Mộc Châu năm 2018

Download (PDF, 1.9MB)

Download (PDF, 2.16MB)